Diskografie/CDs:

Vladimír Franz

diskografie/CDs


Júdit/Judith

suita z hudby ke stejnojmennému scénickému oratoriu (text: Rostislav Křivánek)
a suitte from music for the same-name stage oratorio (libretto by Rostislav Krivanek)


Tractatus pacis

kantáta pro smíšený sbor na úryvky textu návrhu mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad a Apokalypsy
chamber cantata for a mixed choir to some parts of the text of a medieval Peace Agreement proposal and a quotation from Apocalypse

Júdit, Tractatus Pacis


Toto album autoři věnují Danuši Duchoňové. Dano, díky.

Obsah/Content:

JÚDIT/JUDITH

 1. Předpoklady/Premises
 2. Deus misereatur nobis (Žalm 67/Psalm 67)
 3. Vojsko přichází/Army is coming
 4. Okolo svatby/Around the wedding
 5. Tanec a hlava/Dance and the head
 6. Domini est terra (Žalm 24/Psalm 24)
 7. Zaklínání davu/Incantation of the crowd
 8. Soud, Smrt/Court, Death

Hudba/Music: Vladimír Franz
Dramaturgie suity/Suitte adviser: Rostislav Křivánek
Hlasy/Voices:
  smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za řízení Romana Válka/
  Ars Brunensis Chorus mixed choir conducted by Roman Valek

  sóla/solo voices:
  Monika Matevová (alt/alto)
  Tereza Merklová (soprán/soprano)
Nástroje/Instruments:
  Vladimír Vodička (flétna/flute)*
  Jaromír Jeřábek (alt, tenor a soprán saxofon/alto-, tenoro- and soprano-saxophon)*
  Karel Plášil (baryton saxofon/baritone-saxophon)
  Milan Tesař (trombón/trombone)*
  Jan Štěpánek (dee-jerry-doo/didgeridoo)
  Radek Němejc (bicí/drums)
  Jiří Trávníček (zvony/bells)
  Jan Kotulán (housle/violin)
  Marek Čermák (varhany/organ)
  Marta Wierzgoniová (varhany/organ)
  Vladimír Franz (varhany/organ)
  Michal Vilím (registrace varhan)

  (*člen Filharmonie Bohuslava Martinů, Zlín/
  member of Bohuslav Martinu Philharmony, city of Zlin)


TRACTATUS PACIS

Komorní kantáta Tractatus Pacis vznikla na jaře r.1997. Její bezprostřední vznik byl inspirován svrchovaným interpretačním uměním brněnského Ars Brunensis Choru. Textovým podkladem se stal Návrh mírové smlouvy Jiřího z Poděbrad, ke kterému je přiložen citát z Apokalypsy.
Strukturální řešení skladby odpovídá členění textu smlouvy.

Tractatus Pacis se otevírá nadpisem na jednom tónu, jde o vymezení rámce a zároveň ironizaci dnešních kompozičních postupů, kdy většina skladeb začíná opakovaným či drženým jedním tónem. Dále je zde několikrát zdůrazněno slovo "křesťanství".

V preambuli se objevuje pětitónový zárodek, z něhož se odvíjí veškerá tematika skladby; sestupným glisandem pak tato část končí.
První článek smlouvy je zhudebněn hybně a má funkci jakéhosi scherza, které se propadá do narůstajícího jednohlasu článku druhého. Na konci tohoto - druhého - oddílu je poprvé anoncován zásah "odjinud", citát z Apokalypsy.

Zhudebnění článku třetího je jednou gradací, na jejímž vrcholu zazní nadpis a poté je formou rozpočítadla v rytmu cvalu proveden citát z Apokalypsy.

Závěrečný doslov začíná připomenutím slov o "zlaté zemi" a po hořkém smíchu přichází prosba "smiluj se nad námi".

Poselství kantáty Tractatus Pacis je adresováno živým myslícím a cítícím lidem a zní asi takto:
Je dobře, že žijeme v době, kdy vznikají snahy o porozumění a mezinárodní vzájemnost. Nebude-li však brán zřetel na člověka a zejména růst jeho individuálně duchovního rozměru, pak doba zůstane vnitřně nenaplněna a usvědčí z prázdnoty mnohé veřejné snažení, byť sebelépe myšlené.


The chamber cantata Tractatus Pacis was composed in early 1997. Its immediate rise resulted from the utmost singing skill of The Ars Brunensis Chorus mixed choir. The cantate was composed to the text of the Peace Agreement Proposal written by George of Podebrady, King of Bohemia, and to a quotation from biblical Apocalypse. The structure of the cantate corresponds to the structure of the Proposal's text.

Tractatus Pacis is opened by one-tone "superscription"; it serves to define the cantate's frame, moreover, it is an ironization of contemporary composition methods: most of the present compositions begin with repeating or holding one tone. Furthemore the word "christianity" is repeated several times.

The preamble includes a five tone base, which the entire theme of the composition is derived from; this part of the cantate is finished by downward glissando.

The first article of the Agreement works as a kind of a scherzo, falling into growing unisono of the second part. For the first time, at the end of the second article "an encroachment from elsewhere" is announced: a quotation from Apocalypse.

The third article is set to music as a big gradation, on top of which the superscription is heard once again, and then the quotation from Apocalypse in the form of a counting-out rhyme is heard.

The final afterword begins by reminding the words about "golden country" and after bitter laughter the entreaty "have a mercy on us" is heard.

Tractatus Pacis is devoted to all people capable of thinking and feeling and its message is following:
I am pleased that we live in time of initiatives striving for understanding and international solidarity. Yet without careful concern for a human being and for further development of the spiritual aspect of his personality, our time will remain inherenly unfullfilled, and more than one public initiative will be proven fruitless, no matter how good it's motivation is.

V.Franz


Hudba/Music: Vladimír Franz
Hlasy/Voices: smíšený pěvecký sbor ARS BRUNENSIS CHORUS za řízení Romana Válka/ARS BRUNENSIS CHORUS mixed choir conducted by Roman Valek

Nahráno v únoru 1999 ve studiu "V" Ivo Viktorina ve Zlíně
Zvuková režie: Jiří Matzner
Mastering: dr.Aleš Dvořák ve studiu Galaxia
Vydala agentura Křik ve spolupráci s Městským divadlem Zlín

Recorded in Ivo Viktorin's studio, February 1999
Sound director: Jiří Matzner
Mastering: dr.Ales Dvorak in Galaxia Studio
Produced by KRIK Agency in collaboration with the city theatre in Zlin[Na začátek/Back to the top]